Bài báo và Hội nghị khoa học

Báo quốc tế

 • Nguyen TK, Tran TH, Roberts CL, Graham SM, Marais BJ. Child pneumonia – focus on the Western Pacific Region. Paediatric Respiratory Reviews 2017, 21, 102-110.
 • Nguyen TK, Tran TH, Roberts CL, Fox GJ, Graham SM, Marais BJ. Risk factors for child pneumonia – focus on the Western Pacific Region. Paediatric Respiratory Reviews 2017, 21, 95-101.
 • Phuong NTK, Hoang TT, Van PH, Tu L, Graham SM, Marais BJ. Encouraging rational antibiotic use in childhood pneumonia – focus on the Western Pacific region. Pneumonia 2017, 9, 7.
 • Nguyen TKP, Nguyen DV, Truong TNH, Tran MD, Graham SM, Marais BJ. Disease spectrum and management of children admitted with acute respiratory infection in Viet Nam. Tropical Medicine and International Health 2017, 22 (6), 688-695.
 • Phuong NT, Hoang TT, Foster K, Roberts CL, Marais BJ. Exploring pneumonia risk factors in Vietnamese infants: a survey of new mothers. BMJ Paediatrics Open 2017, 1 (1), e000155.
 • Nguyen PTK, Tran HT, Thai TTT, Foster K, Roberts CL, Marais BJ. Factors associated with breastfeeding intent among mothers of newborn babies in Da Nang, Viet Nam. International Breastfeeding Journal 2018, 13, 2.
 • Tran HT, Truong HT, Nguyen VT, Graham SM, Marais BJ. Paediatric use of antibiotics in acute respiratory infection – a survey from Vietnam. Journal of Paediatrics and Child Health 2019, 55(11), 1329-1334.
 • Nguyen PTK, Tran HT, Fitzgerald DA, Tran TS, Graham SM, Marais BJ. Characterisation of children hospitalised with pneumonia in central Vietnam: A prospective study. European Respiratory Journal 2019, 11, 54(1).
 • Nguyen PTK, Tran HT, Tran TS, Fitzgerald DA, Graham SM, Marais BJ. Predictors of ‘unlikely bacterial pneumonia’ and ‘adverse pneumonia outcome’ in children admitted in central Vietnam. Clinical Infectious Diseases 2019 (Epub ahead of print).
 • Nguyen PTK, Tran HT, Fitzgerald DA, Graham SM, Marais BJ. Antibiotic use in children hospitalised with pneumonia in central Vietnam: A prospective study. Archives of Disease in Childhood 2019 (Epub ahead of print)
 • Nguyen PTK, Nguyen NV, Phung TD, Marais B. X-pert MTB/RIF® Diagnosis of twin infants with tuberculosis in Da Nang, Viet Nam. Journal of Clinical Medicine 2017, 6 (10), 96.
 • Nguyen S, Nguyen TH, Marais BJ. TB presenting as recurrent pneumonia in a HIV-infected infant in central Viet Nam. Reports 2018, 1 (12).
 • Nguyen PTK, Thai TTB, Huynh J, Marais BJ. Infant with Xpert® confirmed tuberculous meningitis in central Viet Nam. Journal of Clinical Medicine 2018, 7 (11), 397.
 • Tran, H. T., Nippita, T., Nguyen, P. T. K., Nguyen, P. T. T., Huynh, T. T. D., Hua, O. T. L., & Roberts, C. L. (2018). Knowledge, experience and attitudes towards skin‐to‐skin contact following Caesarean sections among health professionals in Vietnam. Acta Paediatrica, 107(11), 1917-1923.
 • Thi Tran, H. Thi Kim Nguyen, P. Thi Le, H et al. Appropriate care for neonates born to mothers with COVID-19 disease. Acta Paediatrica (epub ahead of print)

Báo trong nước

 • Nguyễn TKP, Trần TH, Roberts CL, Graham SM, Marais BJ. Viêm phổi trẻ em Việt Nam, trong bối cảnh khu vực Tây Thái Bình Dương. Tạp chí Nhi khoa 2017, 10 (3), 1-9. Hiện tại đạt được hơn 2,000 lượt đọc trên ResearchGate.
 • Nguyễn TKP, Trần TH, Roberts CL, Fox GJ, Graham SM, Marais BJ. Yếu tố nguy cơ viêm phổi trẻ em. Tạp chí y học lâm sàng 2018, 19, 15-19.
 • Nguyễn TKP, Trần TH, Phạm HV, Graham SM, Marais BJ. Sử dụng kháng sinh hợp lý trong viêm phổi trẻ em. Tạp chí y học lâm sàng 2018, 19, 23-26.
 • Nguyễn TKP, Nguyễn DV, Trương TNH, Trần MD, Graham SM, Marais BJ. Mô hình bệnh tật, kết quả điều trị nhiễm khuẩn hô hấp cấp trẻ em Việt Nam. Tạp chí y học lâm sàng 2017, 28-31.
 • Nguyễn TKP, Trần TH, Foster K, Roberts CL, Marais BJ. Các yếu tố nguy cơ của viêm phổi trẻ em Việt Nam – điều tra từ các sản phụ sau sinh. Thời sự y học Vietnamese Medical News 2019, 22-27.
 • Nguyễn TKP, Trần TH, Fitzgerald DA, Tran ST, Graham SM, Marais BJ. Yếu tố tiên đoán ‘viêm phổi nghi không do vi khuẩn’ và ‘kết quả điều trị bất lợi’ ở trẻ nhập viện vì viêm phổi tại miền trung Việt Nam. Tạp chí y học lâm sàng 2019 (đang nộp)
 • Nguyễn TKP, Trần TH, Fitzgerald DA, Graham SM, Marais BJ. Sử dụng kháng sinh trong viêm phổi trẻ em nhập viện tại miền trung Việt Nam. Tạp chí y học lâm sàng 2019 (đang nộp)
 • Nguyễn TKP, Phùng DT, Nguyễn VN, Marais BJ. X-pert MTB/RIF® chẩn đoán lao phổi ở trẻ song sinh tại Đà Nẵng.
Scroll to Top